SISTEMA DE CRÈDITS CLIMÀTICS FORESTALS DE CATALUNYA

Promovem paisatges resilients al canvi climàtic

El Sistema de Crèdits Climàtics forestals a Catalunya té com a objectiu contribuir a la mitigació del canvi climàtic i a l’adaptació dels boscos als canvis ambientals a través dels Projectes Forestals de Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic (PROMACC) mitjançant la valorització de l’impacte de la gestió forestal multifuncional en tres serveis ecosistèmics: la regulació del cicle del carboni, la provisió d’aigua i la millora de la biodiversitat.

FUNCIONAMENT DEL SISTEMA

Carboni​

Fixació de carboni a les masses forestals i al sòl

AIGUA​

Optimització del consum d’aigua del bosc

Biodiversitat​

Millora de la capacitat d’acollir biodiversitat

Els crèdits del Sistema de Crèdits Climàtics forestals es generen a partir de projectes de gestió forestal multifuncional que han de complir amb uns criteris de qualitat:

Quantificació

L’impacte de les actuacions dels projectes de gestió forestal multifuncional cal mesurar-lo amb rigor i les actuacions han d’aportar beneficis inequívocs per al clima i el medi ambient. El Sistema compta amb una Metodologia de càlcul de l’impacte de la gestió forestal multifuncional en els serveis ecosistèmics pròpia, basada en el coneixement científic més recent.

}

Impacte a llarg termini

Els projectes de gestió multifuncional han de garantir un impacte en els serveis ecosistèmics a llarg termini, a través d’un control i mitigació del risc de pèrdua de l’impacte positiu a partir d’un seguiment d’aquest impacte i la certificació dels crèdits climàtics del projecte a llarg termini; la creació d’una bossa de contingències de crèdits climàtics per fer front a qualsevol pèrdua d’impacte positiu en els tres serveis ecosistèmics durant la temporalitat establerta.

Addicionalitat

Els projectes de gestió forestal multifuncional projectada i la seva implementació cal que vagin més enllà de l’escenari de referència definit en cada cas i de les pràctiques de gestió habituals. En la base de referència es té en compte la normativa vigent i, per tant, la metodologia d’avaluació només considera la part addicional a la normativa en relació a l’absorció neta de carboni, la provisió d’aigua i la millor capacitat d’acollir biodiversitat dels boscos.

Sostenibilitat

Cal que tinguin un impacte neutre en tots els objectius de sostenibilitat següents: mitigació i adaptació al canvi climàtic, conservació i millora de la biodiversitat, de l’economia circular i de millora dels recursos hídrics.

FUNCIONS DELS ACTORS QUE PARTICIPEN EN EL SISTEMA

L’Entitat promotora del PROMACC

 • Impulsa, coordina i redacta el PROMACC de forma consensuada amb la propietat.
 • Coordina els acords de col·laboració i autoritzacions de la propietat per formar part del PROMACC i tramita els documents administraus necessaris per a l’execució de les actuacions forestals a l’organisme competent.
 • Cerca finançament per al PROMACC.
 • Participa en la difusió dels objectius i resultats obtinguts de la gestió forestal.

La propietat del bosc

 • Els titulars dels terrenys, públics o privats, acorden la participació en el PROMACC, a través de la seva col·laboració amb l’Entitat Promotora del PROMACC.
 • Posen a disposició del PROMACC els terrenys de la seva propietat en els quals s’implementa el projecte.
 • Es comprometen a mantenir l’ús i estructura forestals de la zona actuada que forma part del projecte.


La persona física o jurídica compradora de Crèdits Climàtics

Garanteix els fluxos econòmics d’implementar totes les actuacions previstes al PROMACC i poden compartir el finançament d’un mateix PROMACC.


Administració pública

 • Defineix la metodologia per al càlcul de l’impacte de la gestió forestal multifuncional en els tres serveis ecosistèmics que s’inclouen en el crèdit climàtic i avalua els diferents beneficis ecosistèmics que se’n generen.
 • Estableix les instruccions de redacció, càlcul de pressupost i implementació d’un PROMACC i valida la qualitat mínima d’un projecte, l’impacte de la gestió forestal en els balanços de carboni, aigua i biodiversitat i altres serveis forestals ecosistèmics.
 • Realitza el seguiment de les actuacions que s’han dut a terme d’acord amb les previsions fetes en el seu PROMACC i redacta l’informe de valoració del compliment de l’impacte de la gestió.
 • Estableix i implementa un protocol de les auditories de certificació i en fa el seguiment i control.
 • En base als certificats emesos per l’organisme de certificació acreditat, emet el certificat a l’entitat finançadora del PROMACC, on fa constar el nombre de crèdits generats amb el finançament establert, l’impacte generat i les absorcions de carboni associades al crèdit climàtic.
 • Fa pública la llista d’organismes de certificació acreditats.

 

Organismes de cerficació

Duen a terme les auditories de certificació dels crèdits climàtics. Cal que estiguin acreditats per l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores o per altres entitats d’acreditació en l’àmbit de la UE.

EL CRÈDIT CLIMÀTIC COM A UNITAT INTERCANVIABLE

El crèdit climàtic és la unitat que incorpora els tres serveis ecosistèmics: carboni, aigua i biodiversitat

1 Crèdit Climàtic equival a 1 hectàrea de paisatge resilient

Els crèdits climàtics es generen en un PROMACC un cop s’han finalitzat les actuacions i s’ha fet la certificació del projecte. Es fa un seguiment del seu impacte positiu al llarg del termini, amb revisions periòdiques.

La propietat dels crèdits climàtics és de l’Entitat promotora del PROMACC, que és a qui correspon vendre’ls a les entitats finançadores. Un cop generats i venuts tenen caràcter finalista i no es poden revendre.

Els crèdits climàtics generats no es poden emprar per compensar les emissions de les instal·lacions que actuen dins del règim europeu del comerç de drets d’emissió.

Només les tones d’absorció de carboni certificades que formen part del crèdit climàtic es poden emprar en la compensació d’emissions de GEH d’organitzacions que no tenen instal·lacions afectades pel Registre de Comerç de Drets d’Emissió i particulars que no han pogut reduir aplicant mesures internes.

Ctra. B-140, de Sabadell a Santa Perpètua, km. 4,5